MAY ENTERPRISE CO., LTD.

MAY ENTERPRISE CO., LTD.

บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Work with us

สมัครงาน

Sales Coordinator

ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการขาย ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับออเดอร์จากลูกค้าทางโทรศัพท์และป้อนข้อมูลคาสั่งซื้อเข้าระบบคอมพิวเตอร์
 2. จัดทำเอกสารการเปิดออเดอร์ให้กับพนักงานขาย
 3. จัดทำรายงาน-สรุปยอดการขายรายวัน รับผิดชอบรายรับ-รายจ่ายเงินสดประจำวัน เพื่อเก็บส่งมอบให้กับฝ่ายการเงิน รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ประสานงานยืนยันวันที่ในการจัดส่งสินค้ากับฝ่ายคลังสินค้า หรือพนักงานขาย ตามเงื่อนไขที่ระบุในการเปิดออเดอร์
 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนการขาย
 6. ให้ข้อมูลทั่วไปกับลูกค้าทางโทรศัพท์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-28 ปี
 2. การศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 4. มีทักษะการขาย รักงานบริการ และสามารถพัฒนาตนเองเป็นพนักงานขายได้ในอนาคต
 5. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office และ ระบบบัญชีสำเร็จรูปเป็นอย่างดี
 6. มีความละเอียดรอบคอบ
 7. มนุษยสัมพันธ์ดี

สวัสดิการบริษัทฯ  

 • เวลาปฏิบัติงาน 8:30 น. – 17:30 น. วันจันทร์ – วันเสาร์
 • ประกันชีวิต , ประกันสุขภาพ(กลุ่ม)
 • เงินโบนัส  (ตามผลประกอบการ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • เงินสวัสดิการกรณีสมรส / กระเช้ารับขวัญบุตร / กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินกู้กรณีฉุกเฉิน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี6- 15 วันต่อปี ตามอายุงาน
 • ลากิจจ่ายค่าจ้าง 7 วันต่อปี

Accounting Assistant

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสมุหบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เปิดใบกำกับภาษีซื้อ/ขายเข้าระบบคอมพิวเตอร์
 2. ประสานงานวางบิล รับเช็คจากลูกค้า และซัพพลายเออร์
 3. จัดทำเอกสารการทางบัญชี PV RV JV ให้กับสมุหบัญชี
 4. จัดทำรายงาน-สรุปยอดบัญชีรับจ่ายรายวัน รับผิดชอบรายรับ-รายจ่ายเงินสดประจำวัน เพื่อเก็บส่งมอบให้กับฝ่ายการเงิน
 5. จัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-28 ปี
 2. การศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี สาขา บัญชีต้นทุน หรือ บัญชีบริหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 4. มีทักษะการบัญชีและการเงิน และสามารถพัฒนาตนเองเป็นสมุหบัญชีได้ในอนาคต
 5. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office และ ระบบบัญชีสำเร็จรูป Express เป็นอย่างดี
 6. มีความละเอียดรอบคอบ
 7. มนุษยสัมพันธ์ดี

สวัสดิการบริษัทฯ

 • เวลาปฏิบัติงาน 8:30 น. – 17:30 น. วันจันทร์ – วันเสาร์
 • ประกันชีวิต , ประกันสุขภาพ(กลุ่ม)
 • เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • เงินสวัสดิการกรณีสมรส / กระเช้ารับขวัญบุตร / กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินกู้กรณีฉุกเฉิน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6- 15 วันต่อปี ตามอายุงาน
 • ลากิจจ่ายค่าจ้าง 7 วันต่อปี
Apply now

ส่งใบสมัคร